The Hills
Tags:

ENGLISH
The Hills as a Model
The Hills continues Joe Hill’s last wish “Don’t mourn. Organize!” and is a tool to organize and make your own public “living room”. It is not a proposal for a public art work. But, rather an incitement to organize, learn and make, together with others generating publicness. The Hills is a way to organize your own activities as well as reorganize your surroundings with the aim to create a reflective space for speculative knowledge using time as a tool to disrupt and disorder the habitual creation of public space.It can be used in any situation and concentrates on doing as a way of thinking together about how, why, when and with whom we organize. The Hills is a tool to choreograph inefficient and anti-economical organizing patterns. This process is both the material and the objective as such. The group informs the content which becomes the work. The name is taken from Joe Hill, Gävle born labor movement activist, singer songwriter, poet and aggravator. Joe Hill was framed for a murder he had nothing to do with and was executed in the Utah State Penitentiary on November 19th, 1915. Many people believe Joe Hill was made an example by the state of Utah for insisting that workers have the right to join unions and collectively change their working conditions.
Method:
- Choose a topic, something you want to do. For example: the study of future utopias, how to make a song or the art of witchcraft.
– Put together a group of people that would like to study and practice with you. It´s easiest to ask your friends but can be more challenging (and fun!) to work with people that you don´t know. A group with diverging opinions can be to its advantage.
– Set the duration for The Hills. It can be difficult to keep the group together but we recommend that you insist on getting together for at least half a year. Re-evaluate at this point and see if or how you want to continue.
– Set the meeting date and time. Meet at least once a week.
– Gather material that relates to the topic of study or is needed for the activity. It is recommended that the initiator of The Hills organizes the first meeting material and later the members of The Hills can compile the material together.
– Always practice what you have learned and learn about your practice. Make sure to expand what you learn into other media, using other methods. For instance, if you read an essay, write a speech based on the what you learned, or lyrics for a song.
– Make your process public. Constantly document! Record and share your activity. You can do this in many ways: websites, parades and concerts…
– When the The Hills is shown in public make sure to organize it in a way that it creates a new meeting with people outside of the existing The Hills. These people might become the next version of The Hills. If this is the case, advise them to start at the beginning of this list.
– Always aim to reorganize the organization of the place where The Hills are presented. Remember that The Hills is not only to organize your own work situation but to encourage the reorganization of other working situations. Aim to change the situation for the people who meet The Hills: the staff at an institution, the audience of a concert or the people accidentally moving through the space…
– In practicing The Hills always go against the trajectory when it can be identified as the habitual way. A detour can often lead to an opening up towards reflection and a deliberate interruption and disruption of time: PLAY
– The Hills is production as process. Now organize.

 

————————————————————————–

 

SVENSKA
Modellen The Hills
The Hills är en fortsättning på Joe Hills sista önskan ”Don’t mourn. Organize!” (“Sörj inte. Organisera!”) och är ett verktyg för att organisera sig och skapa ett eget offentlighet “vardagsrum”. The Hills är inte ett förslag på ett offentligt konstverk. Det är ett incitament för att organisera, lära sig och göra tillsammans med andra och generera offentlighet. The Hills som metod organiserar egna aktiviteter och omorganiserar sin omgivning med syftet att skapa ett reflektiv rum för spekulativ kundskap bildning och använder sig av tid som ett verktyg att bryta upp och isär vanemässiga sätt att skapa offentlighet på.The Hills kan användas i olika situationer och fokuserar på görandet som ett sätt att tänka tillsammans på hur, varför, när och med vem vi organiserar oss. Denna process är både materialet och syftet i sig. Gruppen skapar innehållet och detta innehåll blir arbetet. Namnet The Hills kommer från Joe Hill som var en aktivist, låtskrivare, sångare, poet och upprorsmakare inom arbetarrörelsen, samt född i Gävle. Joe Hill dömdes för ett mord han inte hade begått och avrättades vid staten Utahs fängelse den 19:e november 1915. Många tror att Joe Hill fick statuera exempel för sin kamp för arbetares rätt att organisera sig i fackförbund och kollektivt förhandla om sina arbetsvillkor.
Metod:
- Välj ett ämne för The Hills, något du vill göra. Till exempel: studera framtidsutopier, skriva en sång eller lära sig häxkonst.
– Sätt samman en grupp människor som vill studera och praktisera tillsammans med dig. Det är lättast att fråga sina vänner men kan vara mer utmanande (och roligt!) att jobba med människor man inte känner sedan tidigare. En grupp som har skilda åsikter kan vara till dess fördel.
– Bestäm tidsramen för The Hills. Det kan vara svårt att hålla samman gruppen men insisterar på att göra The Hills i åtminstone ett halvår. Utvärdera efter denna tid och bestäm hur eller om ni vill fortsätta.
– Bestäm mötesplats och tid. Träffas minst en gång i veckan.
– Samla in material som relaterar till studieämnet eller som behövs för aktiviteten. Initiativtagaren till The Hills kan förbereda materialet till det första mötet och senare kan alla The Hills medlemmar bidra med material.
– Öva alltid på det ni lärt er, och lär er om det ni gör. Se till att utvidga aktiviteten till andra områden eller genom att använda andra metoder. Ett exempel: Om ni läser en uppsats, skriv ett tal, eller kanske en sångtext, baserad på uppsatsen.
– Gör er arbetsprocess offentlig. Dokumentera regelbundet! Spela in och dela med er av era aktiviteter. Detta kan göras på många sätt; en websida, en parad eller en konsert är några metoder.
– När The Hills visas i det offentliga rummet, se till att organisera det på ett sätt som skapar nya möten med människor som inte redan är en del av The Hills. Dessa människor kanske blir en ny version av The Hills. Om så händer, tipsa dem om att börja från början av denna lista.
– Försök att alltid omorganisera organisationen av den plats där The Hills framförs. Kom ihåg att The Hills inte bara handlar om att organisera sin egen arbetssituation utan också att uppmuntra omorganisationen av andra arbetssituationer. Försök förändra situationen för de människor som träffar på The Hills; personalen på en institution, publiken på en konsert eller andra som befinner sig på platsen.
När The Hills praktiseras, se till att gå emot färdriktningen om denna kan identifieras som det sedvanliga sättet. En omväg kan ofta öppna upp för reflektion och skapa medvetna tidsavbrott och störningar.
– The Hills är produktion som process. Organisera, nu.