BOMASSAN
Tags:

Bomassan är en medborgardriven bomässa som undersöker hur vi kan förtäta och länka samman söderort med ett ökat antal invånare och samtidigt bevara de unika boendekvalitéer som kännetecknar luftig, grön förstadskaraktär. Projektidén är sprungen ur utställningsprogrammet Home Works (Konsthall C, 2015-2016) i vilket vi under 2 år undersökte frågor om hushållsarbete och hemmets politik. Med Bomassan utvidgar vi Home Works research för att behandla frågor kring Stockholm bostadspolitik och stadsutveckling, något som vi ser som brådskande och en angelägenhet för hela regionen.

Projektidéen går ut på att med konstnärliga undersökningar och nya produktioner belysa hur Stockholm kan förtätas och länka samman söderort med ett ökat antal invånare, men lägger lika mycket vikt på att parallellt med byggandet fokusera på byggandet av gemenskaper och vill genom olika projekt stärka civilsamhällets föreningsarbete. Projektet bär relevans för en bred allmänhet; de kommande åren måste Stockholm radikalt utöka antal bostäder, vilket är ett av de största stadsutvecklingsprojekt i demokratisk tid. Tillskillnad från tidigare projekt (t.ex. Folkhemsbygget el. Miljonprogrammet) som främst byggde på obebodd mark, behöver Stockholm nu bygga där folk redan bor. Att utveckla nytänkande lokaldemokratiska satsningar där civilsamhället är deltagande och drivande från början till slut är avgörande för att genomföra och lyckas med förtätningen. “Bomassan” ser det därför som extra viktigt att skapa rum och verktyg där ”folkmassan” får möjligt att själva utforma sina tankar och visioner.

——–ENG——–

Bomassan is a citizen-led “housing fair” that explores how we can densify and link together the southern part of Stockholm with an increasing number of inhabitants, while at the same time preserving the unique living qualities that characterize the airy, green suburb character. Equally the project aims to emphasizes that, in parallel with the constructions, the focus also needs to be at supporting communities and strengthen work of the civil society. Bomassan develops from Home Works (an exhibition programme at Konsthall C, 2015-2016). Home Works examined questions about domestic work and the politics of the home. Bomassan expands from Home Works, and will be addressing issues surrounding Stockholm housing policy and urban development.

Bomassan holds relevance to a broad public: In the coming years, Stockholm must radically expand the number of homes, which is one of the largest urban development projects in democratic times. In contrast to previous projects (eg the Folkhemsbygget or the Million programme), -which mainly built on uninhabited land – Stockholm now needs to build where people already live. Developing innovative local democratic initiatives where citizens are participating and developing the proposals from start to finish is crucial for implementing and succeeding in this densification. Hence Bomassan sees it as extra important to create spaces and tools where a multitude of people can come together share their knowledge, visions and ideas.