Bomassan
Tags:

Bomassan är en ettårig praktikbaserad researchövning som utforskar frågor kring stadsplanering, förtätning, lokaldemokrati, medborgardialoger och sociala konstpraktiker. Centralt för projektet är konsten och konstnärens roll i att aktivt vara med och forma dessa frågor. Ett publikt program – föreläsningar, middagsbjudningar, möten, konstnärliga stadsvandringar och mycket annat – utvecklar projektet, som genomförs på en rad olika platser i Söderort, Stockholm, så som i lokala föreningslokaler, hemmiljöer samt i offentliga konstsammanhang. Centralt för Bomassan är att främja konstnärliga praktiker som uppmuntrar till socialt engagemang, bl.a. genom att behandla sociala situationer (som t.ex. middagar) som en konstform i sig själv, som i sin tur utvecklar material för utställningar, events och presentationer.

Bomassan är ett initiativ av Hökarängens Stadsdelsråd (ett oberoende råd i bostadsområdet) och Konsthall C (en konstnärsdriven konsthall i Hökarängen). Projektidén är sprungen ur utställningsprogrammet Home Works (Konsthall C, 2015-2016) i vilket vi under 2 år undersökte frågor om hushållsarbete och hemmets politik. Med Bomassan utvidgar vi Home Works research för att behandla frågor kring Stockholm bostadspolitik och stadsutveckling, något som vi ser som brådskande och en angelägenhet för hela regionen.

www.bomassan.org

Bakgrund till projektet:

Stockholm står inför en pressad bostadssituation; de kommande åren måste Stockholm radikalt utöka antalet bostäder, vilket är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekten i demokratisk tid. Tillskillnad från tidigare projekt (t.ex. Folkhemsbygget eller Miljonprogrammet) som främst byggdes på obebodd mark, behöver Stockholm nu bygga där folk redan bor. Att utveckla lokaldemokratiska satsningar där civilsamhället är deltagande och drivande från början till slut är avgörande för att genomföra och lyckas med förtätningen. “Bomassan” ser det därför som extra viktigt att skapa rum och verktyg där ”folkmassan” själva kan utforma sina tankar och visioner. Om man såg på Bomassan som en teater skulle man kunna säga att civilsamhället är Bomassans protagonist, Söderort dess scenografi och föreningsarbetet dess handling.

Aktiviteter planerade inom Bomassan:

 • Ett permanent bygge av en forskningsstation (residensplats i Hökarängen)
 • Grannskapskontoret (en självorganiserad publik mötesplats i Hökarängen)
 • Granska (en egenproducerad lokaltidning)
 • Museum utan tak (ett permanent ”offentligt museum” och skyltprojekt i Söderort)
 • Söderortsspelet (ett nyproducerat konstverk/bygdespel av och med medborgare i Farstaområdet)
 • Konstnärliga stadsvandringar (organiserade av inbjudna konstnärer), middagsbjudningar (ett curatoriskt diskussionsformat)
 • Grannskapsläsecirklar (som hålls i boendes vardagsrum)
 • Stadspaviljongen (en temporär forskningsstation för stadsutvecklingsfrågor)
 • Örbyleden 1:1 (ett scenografiskt experiment och en intensivare fas av Bomassan under våren 2018)
 • offentliga evenemang, workshops, och lite till.

Bomassan genomförs med generöst stöd av Svenska PostkodStiftelsen och Kulturbryggan. Bomassans publika program genomförs i samarbete med ABF Stockholm.

Grannskapskontoret genomförs med stöd av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och SLL (Stockholm Läns Landsting). Grannskapskontorets publika program genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.

——–ENG——–

Bomassan is a one-year public research exercise exploring questions around city planning, densification, local democracy, neighbourhood engagement and social art practices. The artist role in actively shaping these questions is vital for the project. Bomassan unfolds through a public programme of lectures, dinners, meetings, artistic city walks and more. These will be realized across a variety of space such as; domestic environments, resident associations and works in the public realm, throughout Söderort (Southern areas of Stockholm), Stockholm. The ways in which artistic practices encourage social engagements, often through exploring the social settings (such as dinners) as a form of art that can generate compelling materials for audiences in its own term is central to Bomassan.

Bomassan is an initiative by Hökarängens Stadsdelsråd (an independent neighbourhood council) and Konsthall C (an artist run konsthall in the suburb of Stockholm) and develops from the research Home Works (an exhibition programme at Konsthall C, 2015-2016). Home Works examined questions about domestic work and the politics of the home. Bomassan expands from Home Works, and will be addressing issues surrounding Stockholm housing policy and urban development.

Background to the project:
The housing situation in Stockholm is under huge pressure. Over the coming years, Stockholm needs to radically increase the number of living spaces. This is planned to be one of the largest developments the city has ever seen. Unlike earlier projects (e.g. Folkhemmet (people’s home) or Miljonprogrammet (the Million programme) that were predominantly built on uninhabited land, Stockholm now needs to begin construction where people are already living. The development of locally democratic initiatives, in which civil society is actively participating to effect development from the beginning, is crucial in order to realise and succeed with the densification. Consequently, the creation of spaces and tools where people can come together shape their thoughts and visions around how we should live is central to Bomassan. One could say that the civil society is Bomassan’s protagonist, Söderort its scenography and the work of associations its plot.

www.bomassan.org

Activities planned within Bomassan:

 • The building of a permanent research station (place for artistic residency in Hökarängen)
 • Grannskapskontoret (the neighbourhood office, a self organized meeting place in Hökarängen)
 • Granska (a self published local magazine), public events, workshops
 • Museum utan tak (Museum without a roof, a permanent “public museum” and signage project in Söderort)
 • Söderortspelet (a newly produced artwork/ local neighbourhood play with residents in the Farsta area)
 • Artistic city walks (new productions by invited artists)
 • Dinners (a curatorial format for discussions)
 • Study circles in the neighbourhood (held in domestic living rooms)
 • A centrum pavilion (a temporary research station for city planning issues in the centre of Hökarängen)
 • Örbyleden 1:1 (a scenographic experiment in the more intense phase of Bomassan during spring 2018) and more…

Bomassan is supported by Svenska PostkodStiftelsen and Kulturbryggan. Bomassans public programme in collaboration with ABF Stockholm.

Grannskapskontoret is supported by MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) and SLL (Stockholm Läns Landsting). Grannskapskontorets public programme in collaboration with Studiefrämjandet.